سیستم VOX1393/10/13

vox  یک کلید فعال شونده با صوت است .این سیستم به کاربر اجازه میدهد که بدون فشار دادن سویچ تغییر حالت مستقیما مکالمه کند.در اصل این سیستم بمحض دریافت سیگنال صوتی در حد معینی وضعیت دستگاه را از  گیرنده به فرستنده تغییر میدهد.کاربرد این سیستم مختص فرستنده ها نیست